Tuitén periaatteet ja niiden soveltaminen harjoitteluun

Teksti: Toni Kauhanen, Kai Arola, Janne Tähtinen | Kuva Marko Simonen

Tässä artikkelissa keskitymme pääasiassa Tuitén periaatteisiin sekä niiden soveltamiseen ja harjoitteluun. Kuten kaikessa itsepuolustuksessa periaatteiden hallinta on tärkeämpää kuin yksittäisten tekniikoiden osaaminen. Sisäistämällä periaatteiden merkityksen harjoittelija voi soveltaa oppimiaan tekniikoita ja liikesarjojen osia erilaisiin tilanteisiin ja erilaisia vastustajia vastaan. Harjoittelemalla pelkästään mekaanisesti tekniikoita opimme malleja, jotka toimivat vain annetuissa puitteissa, mutta periaatteen ymmärtämisen kautta voimme luoda satoja sovelluksia sekä antaa oman kehon ja mielen toimia vapaasti tilanteen vaatimalla tavalla. 


Käymme ohessa tarkemmin läpi George A. Dillmanin luettelemia Tuitén periaatteita :

Käytä hermopisteitä 

Jokaisella hermopisteellä on yleensä vähintään kolme tarkoitusta, joista yksi on aluekontrolli. Nivelen läheisyydessä sijaitseva piste yleensä ”kerää” tietoa nivelen asennosta ja varoittaa kehoa, mikäli nivel on kiertymässä tai vääntymässä sellaiseen suuntaan, joka voi aiheuttaa vaurioita nivelelle. Hermopisteen välittämän tiedon avulla voidaan aktivoida kehon suojajärjestelmät eli refleksit. Ihmisen elimistö pyrkii minimoimaan uhkatilanteen aiheuttamat vauriot väistämällä poispäin uhkasta. Käyttämällä tarttumistilanteessa hermopisteitä voimme suorittaa tekniikan, joka ”harhauttaa” kehoa luulemaan, että niveleen kohdistuu uhka, ja saa aikaan vastustajan kehossa väistöreaktion. Esimerkiksi käyttämällä M-UE-24 –pistettä (sormien läheisyydessä) voidaan aiheuttaa uhka sorminivelelle. 

Kaksisuuntainen liike 

Kaksisuuntainen liike tarkoittaa pelkistettynä vetoa ja työntöä samaan aikaan (ei kuitenkaan toisiaan vastustavat suunnat). Keho voi helposti vastustaa liikettä, joka kohdistuu vain yhteen suuntaan. Tästä esimerkkinä on kuva, jossa sorminiveltä väännetään yksisuuntaisesti. Kun liikkeeseen lisätään toinen suunta, kehon vastustus heikkenee tai jopa katoaa kokonaan. Vanhat mestarit käyttivät tästä periaatteesta ilmaisua ”kun halutaan hyökätä länteen, on ensin mentävä itään”. 

Kaksisuuntaista liikettä voidaan soveltaa osana kaikkia tekniikoita. Yllä olevassa esimerkissä puhuttiin periaatteen käytöstä osana sorminiveleen kohdistuvaa lukkotekniikkaa. Periaatetta voidaan kuitenkin soveltaa myös koko kehon hallintaan esimerkiksi erilaisissa ohjauksissa tai alasvienneissä. Käännettäessä vastustajaa suorittaaksemme hallinnan esimerkiksi kuristusotteella, vastustajaa voidaan heikentää aktivoimalla toisella kädellä vastakkainen suunta. 

Täydellinen kierto 

Täydellisen kierron periaatteella voidaan lisätä tekniikoiden tehoa entisestään. Esimerkiksi aiemmassa sormilukkotekniikassa voidaan kaksisuuntaiseen liikkeeseen lisätä tehoa tekemällä luonnollisella kiertoliikkeellä vielä useampia suuntia. Täydellisen kierron periaate edellyttää oman kehon hallintaa ja oikeaa etäisyyttä vastustajaan. Yhdistettäessä täydellinen kierto kaksisuuntaiseen liikkeeseen vastustajan keho menettää täysin kyvyn vastustaa liikettä. 

Hämää hyökkääjää 

Jos vastustaja tietää mitä on tapahtumassa, hänen mielensä keskittyy kohteeseen joko alitajuisesti tai tarkoituksella. Tämä saa kehossa luonnollisena reaktiona aikaan vastustuksen. Ilmiö tulee usein esiin harjoittelun osana ja on myös mahdollinen todellisessa tilanteessa. Tästä syystä on tärkeää suorittaa ATEMI, eli hämätä vastustajan kehoa, mieltä tai molempia. Esimerkiksi sorminiveltekniikkaa suoritettaessa isku avokämmenellä kasvoihin heikentää niveltä ja hämää mieltä, jolloin tekniikan suorittaminen helpottuu ja vaikutus tehostuu. 

Toimi perustaa vasten 

Perustaa vasten on helpompi kohdistaa tekniikan voima tarkemmin vastustajan kehon heikkouksia vastaan. Tämä aiheuttaa suuremman kivun kohteessa ja samanaikaisesti estää vastustajan kehon luonnollisen poistumissuunnan käytön. Toisin sanoen vastustajan keho ei pääse pakenemaan aiheutettua uhkaa. 

Mekaaninen etu 

Mekaanisen edun periaatetta voidaan havainnollistaa käyttämällä nivellukkotekniikkaa. Mekaaninen etu ei toteudu, jos yritämme tehdä tekniikan kädellä vahvaan niveleen, esimerkiksi polveen. Sen sijaan kohdistamalla tekniikka pikkusormeen tilanne on optimaalinen. 

Suoritettaessa niveleen kohdistuvaa tekniikkaa fyysisen voiman tarve vähenee, kun toimitaan mahdollisimman lähellä omaa kehoa. Sen sijaan voiman tarve kasvaa, jos toimimme kaukana omasta kehosta ja lähellä vastustajan kehoa. Tämä on helppo testata harjoitteluparin kanssa. Ojenna kätesi suoraksi ja käske parisi yrittää liikuttaa kättäsi. Huomaatte, että käsi liikkuu jo kohtuullisen pienellä voimalla. Jos pidät kätesi vaikka rintakehääsi vasten, käden siirtäminen on lähes mahdotonta – helpompi on siirtää koko henkilöä kuin yhtä raajaa. Tämä antaa tehokkaan lisän ja korostaa mekaanista etua tekniikoiden suorittamisessa. 

Mekaaninen etu voidaan nähdä myös luonnollisen liikkeen hyödyntämisenä. Kun tekniikoissa käytetään luonnollisia liikeratoja, voidaan hyödyntää kehon käyttö ja kehovoima tekniikoiden tekemiseen. Samalla luonnollisen ja rennon liikkeen käyttö vähentää vastustajan kehon automaattista (alitajuista) vastustusta. 

Paineen vaihtaminen 

Ihmiskeho tottuu nopeasti jatkuvaan paineeseen (kipuun), eikä enää rekisteröi siitä tulevaa tietoa tai ainakaan reagoi samalla tavalla. Esimerkkinä voidaan taas tarkastella sormilukkoa. Mikäli sormilukkoa ylläpidetään staattisena, ei kulu kauaakaan, kun vastustaja voi lähteä pois tilanteesta. Mutta lisäämällä ja vähentämällä niveleen kohdistuvaa uhkaa, vastustajan keho ei ehdi tottua jatkuvaan vaihteluun. Tällöin tekniikan kontrolli pysyy yllä ja vastustaja hallinnassa. 

Pysy kontaktissa 

Silmien kautta tuleva tieto siirtyy toimintaan viiveellä. Autoa ajettaessa silmien havaitessa äkillisen uhkan, kestää oman aikansa ennen kuin jalka siirtyy jarrupolkimelle. Sama koskee itsepuolustustilanteessa reagointia vastustajan toimintaan. Kun kontakti vastustajaan säilytetään, tieto vastustajan liikkeistä siirtyy puolustajalle välittömästi ja keho reagoi usein jo ennen kuin tietoinen mieli saa edes tiedon siitä, mitä on tapahtumassa. Tällöin vastatekniikan ajoitus on täydellinen ja se toteutetaan ilman tietoisen mielen analyysiä.

Yhdistä periaatteet 

Periaatteiden yhdistäminen on erittäin tärkeää. Tämä ei koske vain tarttuvan käden taitoa, vaan kokonaisvaltaisesti itsepuolustus- ja kamppailulajiharjoittelua. Minkään ei tarvitse, eikä oikeastaan voikaan, toimia vain yhden periaatteen valossa, vaan toiminta tapahtuu tehokkaimmin soveltaen kaikkia periaatteita käytäntöön yhdenaikaisesti. 

Harjoittelussa voidaan tarkastella yksittäisiä periaatteita ja optimoida niiden käyttöä. Kuitenkin periaatteiden yhdistäminen ja käyttö toteutuu ymmärtämällä vastustajan ja oman kehon toimintaa. Riittävällä liikesarjojen, liikkumisen ja erilaisten tekniikoiden harjoittelulla periaatteet yhdistyvät automaattisesti osaksi harjoittelijan kehon luonnollista käyttöä ja toimintaa. Tässä on TUITÉN osalta Kyusho Aiki Jutsun avain tehokkaan itsepuolustustaidon hallintaan. 

HUOM! Yhdistämällä nämä periaatteet liialliseen voiman käyttöön harjoitustilanteessa saatat tahattomasti vahingoittaa vastustajaasi. Suosittelemme harjoittelemaan näitä periaatteita valtuutetun Kyusho Aiki Jutsu ohjaajan valvonnassa, jolloin harjoittelu tapahtuu mahdollisimman turvallisesti.